Vester Nebel Sognearkivs hjemmeside

Indhold

Beskrivelse: strbul1c   Arkivets historie

Beskrivelse: strbul1c   Formål

Beskrivelse: strbul1c   Kontaktoplysninger og åbningstider

Beskrivelse: strbul1c   Hvad indeholder arkivet?

Beskrivelse: strbul1c   Bogudgivelser

Beskrivelse: strbul1c   Historier fra arkivet og gårdhistorie.

Beskrivelse: strbul1c   Begivenheder i arkivet Årsmøde og foredrag

Beskrivelse: strbul1c   Sidste nyt

 

Beskrivelse: b96

Bjerregård i Hygum ca. 1907. Fotograf ukendt.

Arkivets historie

Vester Nebel Sognearkiv blev oprettet i 1980 af forhenværende skoleinspektør Morten Harborg, som frem til 1990 selv stod for arkivets drift. Arkivet var delvist underlagt Sogneforeningen og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. I 1990 blev oprettet en styrelse, og vedtægter udformedes, hvorved arkivet blev en selvejende institution, som siden 1996 har modtaget tilskud fra Esbjerg kommune. Arkivet er medlem af Ribe Amts Lokalarkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver. Gennem Arkivudvalget i Esbjerg kommune samarbejder arkivet med de øvrige arkiver i kommunen.

Siden 1995 har Henning Jørgensen været leder af Vester Nebel Sognearkiv.

 

Tilbage til toppen

 

Formål

Vester Nebel Sognearkiv er lokalhistorisk arkiv for Vester Nebel Sogn i Esbjerg kommune. Arkivet har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier (foreningspapirer/protokoller, regnskaber, breve, personlige papirer/ dokumenter osv.), billeder, film, lydbånd, kort o. l. med tilknytning til Vester Nebel sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Det indsamlede materiale sorteres, sættes i system, registreres i systemet Arkibas4 og anbringes i beskyttende kasser.

Et andet vigtigt formål er, at vi skal videreformidle og fremme interessen for sognets historie. Det indsamlede materiale er – med mindre det strider mod gældende tilgængelighedsregler/klausuler – til rådighed på stedet for besøgende.

 

Hvad vil arkivet gerne modtage/låne fra dig?

Vi er altid meget interesserede i at modtage/låne materiale, som direkte eller indirekte fortæller/viser noget om sognets beboere, bygninger, lokaliteter, foreninger, virksomheder o. l. i fortiden og nutiden, i dagligdag og ved specielle lejligheder. Materialet skal ikke have nogen bestemt alder – nyt bliver også gammelt en dag.

Vi nøjes gerne med at låne materialet. Vi deponerer også gerne eksempelvis foreningsmateriale, dvs. materialet forbliver foreningens ejendom – vi registrerer og opbevarer det blot.

Arkivet respekterer enhver klausul, man pålægger materialet. Ligesom visse former for materiale i et tidsrum forbliver utilgængeligt for alment publikum efter gældende regler (f. eks. ømtålelige personlige papirer og foreningspapirer).

Museumsgenstande hører ikke til på arkivet. Dvs. gamle redskaber, almen litteratur o. a. skal du ikke aflevere her, men på et museum! Arkivalier, der rettelig tilhører andetsteds, må du gerne aflevere på arkivet – så videreafleverer vi det eller henviser dig dertil.

 

Hvad bør du aflevere til arkivet?

Hvis du har foreningsdokumenter og ikke længere er tilknyttet foreningen eller besidder billeder og papirer (f. eks. skøder og aftægtskontrakter), som er ved at forgå p. gr. a. ælde, bør du aflevere dette til arkivet. Vi sørger for at foreningspapirerne forbliver i offentlighedens eje i det lokalsamfund, de tilhører, og sørger for, at ældet materiale opbevares under de bedste betingelser og med tiden bliver affotograferet eller kopieret.

Har du gamle papirer og billeder, som du ikke længere har stor interesse for, er det en meget god ide at aflevere det. Det samme gælder billeder/materiale, du ikke kender indholdet af. Ellers vil du nok smide dem ud en dag!

 

Dit Sognearkiv.

Arkivet kan bruges af enhver med lidt interesse for lokalhistorien eller lokale beboere. Det kan anvendes som et lokalhistorisk værksted. Gennem kopierne af kirkebøgerne, folketællingerne osv. er det muligt at påbegynde lokalt slægtshistorie eller alment lokalhistorie. Lokalhistoriske hjælpemidler er til stede.

Arkivet registrerer i systemet Arkibas, som gør at vi til enhver tid kan se om vi kan hjælpe med et emne - vor samling er komplet registreret!

Ikke alt materiale er alment tilgængeligt!

Vi er villige til at vise film, lave udstillinger eller arrangere vandreture, hvis du har en god ide.

 

Tilbage til toppen

 

Kontaktoplysninger og åbningstider

Adresse

Vester Nebel Sognearkiv har til huse i et lokale i Sognehuset ved Vester Nebel skole.

 

Vester Nebel Sognearkiv

Sognehuset

Stokbrovej 18

V. Nebel

6715 Esbjerg N

Telefon

75169246 (Arkivleder Henning Jørgensen) Du er velkommen til at ringe alle ugens dage!

 

75169989 (kan kun anvendes i arkivets åbningstid)

 

Arkivleder

Henning Jørgensen

Lifstrup Hovedvej 54

6715 Esbjerg N

 

E-mail

hj@vnsa.dk

 

Åbningstider

Sidste torsdag hver måned 18.30 – 20.30 samt efter aftale.

 

Tilbage til toppen

Hvad indeholder arkivet?

Arkivets samling består i dag af ca. 230 foreningers, personers og virksomheders arkiver/arkivdele, over 20.000 billeder, ca. 60 film, ca. 10 lydbånd. Kortsamlingen omfatter kopier af de ældste kort fra sognet og helt nye. Avisudklipssamlingen er ført fra ca. 1979 og fremefter. Sognets kirkebøger (1721 – 1952), folketællinger (1787 – 1930), skøde/ panteprotokoller mm. findes i kopiform og som edb-indtastninger. Vi har ligeledes mikrokortkopier af nogle af nabosognenes kirkebøger. Vi har desuden rådighed over indscannede dele af Skast Herreds Tingbøger samt Riberhus Lensregnskaber. Endvidere har vi litteratur med tilknytning til sognet og diverse arkivhåndbøger.

En stor del af sognets foreningers arkiver/dele er i sognearkivet. Vi har en næsten komplet samling af Ølufvad og Vester Nebel skoles skole/elevbilleder.

Al materiale registreres i Arkibas efter SLA’s metode.

Der befinder sig læseapparater til både mikrokort og mikrofilm på arkivet. Og der er rådighed over EDB-udstyr, herunder forskellige databaser.

 

Arkivet respekterer gældende regler for beskyttelse af persondata. Hvis du mener, at en offentliggjort registrering på arkiv.dk er i strid med lovgivningen eller krænker enkeltpersoner, så kontakt os.

 

Søg i arkivets arkibasregistreringer her: arkiv.dk

 

Eksempler på dokumenter

I nedenstående liste kan du finde nogle spændende dokumenter fra arkivet. ”Niels” er en selvbiografi af sognefoged og møller Niels Jørgensen, Øluf Mølle. ”Hygum” er en samling breve fra og til en værnepligtig Hygum-dreng, skrevet o. 1840. ”Fæstebreve” er en samling af bl. a. fæstebrev, skudsmålsbog, aftægtskontrakt m. m..

 

Beskrivelse: strbul1c   Niels

Beskrivelse: strbul1c   Hygum

Beskrivelse: strbul1c   Fæstebrev

 

Tilbage til toppen

 

Bogudgivelser

Beskrivelse: strbul1c   Lifstrup 1787 – 1990

Udgivet og forfattet af Henning Jørgensen 1990. Indeholder billeder af samtlige gårde og huse i Lifstrup. 68 sider. Udsolgt.

Beskrivelse: strbul1c   Vester Nebel Sogn 1664 – 1990

Udgivet og forfattet af Henning Jørgensen 1991. 197 sider, illustreret. Lokalhistorisk bog med gårdhistorie og beskrivelse af sognets foretagender og personer. 50,- Kan købes ved henvendelse til sognearkivet. Personregister og rettelsesliste i nedstående dokumenter.

Beskrivelse: strbul1c   Forum-området 1664 – 1993

Udgivet og forfattet af Henning Jørgensen 1993. 135 sider, illustreret. Lokalhistorisk bog beskrivende Astrup, Forum, Forumlund og Fuglbæk i Bryndum sogn, Esbjerg kommune. Personregister i nedstående dokumenter. Genoptryk: 100,-

Beskrivelse: strbul1c   Da Vester Nebel var sort/hvid

Udgivet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og forfattet af Henning Jørgensen 2014. 136 sider, 155 billeder. Historisk billedbog om Vester Nebel Sogn. Kan købes i Esbjerg Byhistoriske Arkivs webshop.

Beskrivelse: strbul1c   Bryndum og Vester Nebel før selvejet

Udgivet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og forfattet af Henning Jørgensen 2016. 260 sider, illustreret og med stift bind. Beboere og ejendomme i de to sogne i 1600- og 1700-tallet. 200,- Kan købes i Esbjerg Byhistoriske Arkivs webshop. Register til Bryndum og Vester Nebel før selvejet.

 

 

 Nebelbog                             Forumbog                     Rettelser Vester Nebel bog

                                                                       

Personregister til Vester Nebel Sogn 1664 – 1990        Personregister til Forum-området 1664 - 1993                  Rettelser til Vester Nebel sogn 1664 - 1990

 

Tilbage til toppen

 

 

Sidste nyt.

 

21/2 2015 Arkiv.dk er nu gået i luften. På hjemmesiden www.arkiv.dk kan du søge i såvel Vester Nebel Sognearkivs som andre lokalarkivers samlinger.

 

27/11 2016 Forfatningen af bogen ”Bryndum og Vester Nebel før selvejet” om beboerne og ejendommene i 1600- og 1700-tallet i Bryndum og Vester Nebel sogne er tilendebragt. Bogen er udkommet. Bogen er på 260 sider i indbunden A4 format og kan købes til 200,- Se beskrivelse af bogen på Esbjerg Byhistoriske Arkivs webshop webshop

 

18/8 2021 Sognearkivet har lavet en facebook gruppe Vester Nebel Sognearkivs facebookgruppe

 

29/12 2021 Bogen ”Forum-området 1664-1993” er blevet genoptrykket og er udkommet i et begrænset oplag på 100 stk.

 

9/12 2023 Slægtstavlen er opdateret. Der er nu over 14.500 personer i databasen. Nye interessante detaljer om Juel-slægten i Allerup

 

 

Tilbage til toppen

 

 

Senest ændret: 18/2 2024