Clemend
(Før 1570-)
Gregers Clemmensen
(Omkr 1590-1660)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Marin Christensdatter

Gregers Clemmensen

  • Født: Omkr 1590, Andrup, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt 1
  • Ægteskab (1): Marin Christensdatter
  • Død: 1-2-1660, Andrup, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt i en alder omkring 70 år 1
  • Begravet: Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt

  Notater:

Måske var hans bror Thomas Clemendsen i Briksbøl.

Niels Nielsens kone, Mette, i Knude var i slægt med Gregers Clemendsen eller hans kone. Fremgår af tingbog 1652 (s 73) samt 1638.

Gregers Clemendsen, Niels Nielsen i Knude, Mads Jensen i Oksvang, Benned Nielsen i Andrup og Jep Jepsen var i slægt eller besvogrede, da de eller deres koner var arvinge efter Dynes Christensens kone Karen i Jerne. Fremgår af Skast Herreds Tingbog 1638, 25, 38 m. fl.. Benned Nielsen havde været bosat i Oksvang og fæstede 1602 Knude efter Niels Pedersen (og må så senere være kommet til Andrup - RL).

Morten Madsen, som døde i Andrup 1652, var søn af Mads Jensen i Oksvang. Christen Gregersen blev dømt værgemål for Morten Madsens søn, da han var nærmeste slægtning på fædrene side (tb 1652 f 75). Mads Jensens børn fremgår af tb 1655 f 113b.

Skifte 1661 f 11. Ved skiftet var der nettoarvegods for 1742 sldlr. + uvisse tilgodehavender for 440 sl.dlr..

1637: Den sag imellom Peder SørenBøn i BollerBager paa Apelon Hansdatters wegne i Jernn oc Peder ChristenBøn i Jern om det arffue, di omtuister, bleff opsatt til snaps ting. Per ChristenBøn møtte oc formeentte, hand burde a tt beuiße, a tt der wor noget a tt bekomme effter hans s. forældre, eller for deris tiltalle quitt a tt were. 909
1638: Peder ChristenBøn i Jernn it winde, det Hans ChristenBøn i Schadst stod her i dag for domb oc kiendis oc tilstod a tt haffue anamett oc opborn aff hans broder Peder ChristenBøn i Jernn 9x/2 sidir. rentte oc hoedstoel, som er hans anpart, aff hueß hand kunde tilkomme epter hans s. broder DyneB ChristenBøn i Jern, der som Christen DyneBøn er iche i leffuende liffue, oc loffuit for sig oc sine arffuinger att holde bemeltte Per Christen-Bøn alldeelliß quitt oc schadesløB for bemeltte Christen DyneBøn oc hanß arffuinger samme arffue |7r| partt belangende i alle maader. Oc wor forme HannB ChristenBøn til wedermaals ting, der denne winde bleff beschreffuid, oc den udj alle maader, som forrnit staar, samtychtte
1638: Peder ChristenBøn i Jern it winde, det Apelone HanBdater, fød udj Jern, stod her i dag for dom met sin lauguerge Peder SørenBøn i BollerBager oc lod affleße en gaffue breff, som hendis farsøster Marin Christensdatter oc hendis fuldmichtige hende giffuet haffde, som i dag for dom bleff leest oc paaschreffuit, liudendis ord fra ord, som epter følger: Bekene vnd betuge ich Marine Karstensdochtter mit meinen leben son Petter Hanßen, dat ich m itt mein wnd mein sønB willen hebe gegebben vnde foræritt mein broderdochter Apelone Hanßdachter [rettet fraChristens...] mein arffuepart, dat mj mit rechtte thokommen kan bj Petter Karstenßen in Jern, vnde fulenkommen op to beren vnde inkommen vnde euig beholden forgemelt arffue, nem-lig 14 mk. lybsk anne alle forhendring. Wnde tho wider bekrefft- ning hebe ich frundtliche gebeden treue vnd fornemer Iffuer TetenBøn vnde Petter HanBøn, beide in EuenBbøl, mit vnder to schriffuen. Achtom EuenBbøl in Nordstrand den 3. jullij 1633. Marine Karstens, Petter HanBøn, Iffuer TettenBøn, Peter HanBøn, som den udj sig selff indholdte. Da samme thid frem- gick Per ChristenBøn i Jern oc vdlagde den fembte part her for tingsdomb met sin tilbørlig rentte aff den god, som forme Per ChristenBøn haffde til sig tagen epter s. Dynis ChristenBøn oc Karin Dynißis i Jernn effter tingswindeß liudelse, som i dag for dom bleff lest oc paaschreffuitt, som Peder SørenBøn Smed i BollerBager til sig thog oc loffuit for sig oc sine arffuinger schade- løB at holde forme Peder ChristenBøn oc hans arffuinger for s. DyneB ChristenBøn oc s. Karin DyneBis arffuinger udj alle maader. Oc der met er di wenlig oc wel forligt om alt, hueß Peder ChristenBøn vor Apelonn HanBdatter schyldig paa hendis faders oc Dynis ChristenBøns wegne oc deriß arffuinger. Oc stod di alle 3 til wedermaalß ting oc samthychtte denne winde. G. [25
1638: Den sag imellom Peder SørenBøn i BollerBager paa Apelon HanBdatters vegne oc Bened NielBøn i Arndrup, NielB Nielsøn i Knude, GregerB ClemendBøn i Arndrup, MadB JennBøn i Ox- uong oc Jep JepBøn i Gammelby om den arffuepartt, Marin ChristenBdatter i Nordstrand forme Apelon HanBdatter haffde met foræritt, bleff opsatt udj trej wger. GregerB ClemendBøn oc MadB JenBøn møtte oc berettet, di inttet haffde taget andet ind epter s. Karin DyniBkoen paa hendis sønB wegne. Steff-ningsmend JennB TamBøn i Jernn oc AnderB AdtzerBøn der sammestedtz. [65
1638: <20. februarj.) Samme dag dømbt imellom Peder SørenBøn i BollerB Ager paa Apelonn HanBdatters wegne, fød i Jernn, oc GregerB ClemendBøn i Arnderup, Bened NielBøn ibm., Niels NielBøn i Knude oc deriß medarffuinger om nogett arffue, nem-lig 14 mk. lybsch: Saabc epterdj her beuißis, att Marin ChristenB- datter i EuenBbøl haffuer giffuit oc forærit hindis broder datter for:ne Apelon HanBdatter hindis arffuepartt, som hun wor til-falden epter hindis salig fader, nemlig 14 mk. lybsch, som findis hoB hindis broder Peder ChristenBøn i Jernn, som gaffue breffuit wduißer, oc iche fremlegeß nogen affkald aff forme Marin Chri- stenßdatter eller nogen paa hindiß wegne wdgiffuit eller nogen beuiß, att hun haffuer opborn samme arffue, tilmet befindis ocsaa, dj paa ferne side att haffue stilt hinder tilfredtz for deris anpartt for forme breff, da widste fougden iche retter der paa a tt kiende, ind di bør io en huer, saauitt di udj arffue haffuer tagen, til forme Apelonn HanBdatter att wdlege, emedenß forme gaffue breff stander ved sin fuld machtt. Gienpartt. [171
1638: Madtz JennBøn i Oxuong oc NielB NielBøn i Knude paa sin egne oc Gregers ClemendBøns wegne i Arnderup it winde, a tt di stod her i dag for dom oc gaff tilkiende, a tt di er bleffuen wenlig oc wel for liigt met Peder SørenBøn i BollerBager paa Apelune HanBdatter, fød i Jern, hindiß wegne anlangende arffue, hender wor foræritt aff hendis farsøster i EuenBbøll, saaledis, a tt di huer haffuer wdlagt deris anpartt aff dj 31/2 sidir., som di haffuer tagen epter s. Karin Dyniskon i Jernn epter tingswindeß liu- delße, som forme Peder SørenBøn kiendiß paa forme Apelone HanBdatters wegne a tt haffue anamitt oc loffuet for hender oc hindis arffuinger der for a tt holde forme MadB JenBøn, NielB NielBøn oc GregerB ClemendBøn oc deris arffuinger aldeelliß quitt oc schadeBløB i alle maader. Oc stod for me Per SørenBøn til wedermaalß ting oc samtychtte denne winde. G. 352

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: foged på Krogsgård.


Gregers blev gift med Marin Christensdatter, datter af Christen og Ukendt. (Marin Christensdatter blev født omkring 1595,1 døde før 1661 i Andrup, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt 1 og blev begravet i Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt.)


Kilder


1 Kaj Schmidt, Billund. Iflg. Kaj Schmidt, Billund. www.sm1.dk.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18-7-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af connieoghenning@stofanet.dk